O NAMA

Godišnji program rada za 2018.godinu

:Plan rada stranke Damir Bajs Nezavisna lista tijekom 2018 godine bit će usmjeren na slijedeće aktivnosti

Gospodarstvo-

Poljoprivredu-

Obrazovanje-

Zdravstvo-

Širenje organizacije stranke na području Bjelovarsko – bilogorske županije-

Rad na terenu-

Promocija stranke-

Daljnja razrada programa stranke-


Cilj stranke je promicanje i zastupanje razvojnih interesa Bjelovarsko – bilogorske županije kao društvene cjeline u sklopu Republike Hrvatske
STATUT STRANKE

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97,8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01 – ispravak, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst, 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, broj 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06), Osnivačka Skupština Damira Bajsa Nezavisna lista donijela je 3. ožujka 2017. godine

STATUT DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA

(„Narodne novine“, broj 42/17)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Naziv i sjedište

Naziv je stranke Damir Bajs Nezavisna lista.

Skraćeni naziv je Damir Bajs Nl.

Sjedište stranke Damir Bajs Nezavisna lista je u Bjelovaru.

Članak 2.

Područje i pravni okvir djelovanja

Damir Bajs Nezavisna lista se osniva i upisuje u registar kao politička stranka koja djeluje u Republici Hrvatskoj.

Damir Bajs Nezavisna lista u inozemstvu djeluje u skladu s pravnim poretkom dotične države.

Damir Bajs Nezavisna lista je pravna osoba koja za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 3.

Znak i pečat

Znak na pečatu stranke Damir Bajs Nezavisna lista sastoji se od riječi: s lijeve strane je stilizirano DB i s desne strane logotip imena i prezimena osnivača stranke Damir Bajs. Ispod imena i prezimena se nalazi deklarativni natpis NEZAVISNA LISTA.

Pečat je pravokutnog oblika. Format pečata je 38×14 mm. U sredini pečata otisnut je znak stranke i riječ Bjelovar.

Članak 4.

Predstavljanje i zastupanje

Stranku Damir Bajs Nezavisna lista predstavlja i zastupa predsjednik stranke. U slučaju privremene spriječenosti predsjednika stranku predstavlja i zastupa osoba koju predsjednik ovlasti posebnom odlukom.

Ako se u roku od 90 dana rad Predsjednika i osobe koju je predsjednik ovlastio posebnom odlukom ne vrati u redovnu proceduru, Predsjedništvo je dužno sazvati Skupštinu, ili ga zbog istih razloga može sazvati neko drugo tijelo ili dio članova, sukladno Statutu.

II. CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA

Članak 5.

Ciljevi

Radi ispunjenja svoje svrhe stranka Damir Bajs Nezavisna lista:

– se zauzima za sudjelovanje svih građana u društvenim procesima na svim razinama te upućuje građane na pravo neposrednoga ili posrednoga upravljanja svojom državom,

– promiče građansku svijest o pravu svakodnevnoga utjecanja na izabranu vlast,

– poštuje višestranačje u kojem demokratska vlast treba odražavati slobodnu volju većine građana,

– se zauzima za decentralizaciju državnih nadležnosti od lokalnog i regionalnog interesa, koji primjenom načela podrednosti (supsidijarnosti) pripadaju jedinicama lokalne i regionalne samouprave, te pripadajućih financijskih sredstava za njihovo izvršavanje,

– se zauzima za svekoliki gospodarski, kulturni i demokratski razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije i Republike Hrvatske na načelima demokracije, vladavine prava, socijalne pravde i zaštite čovjekove okoline.

Članak 6.

Način djelovanja

Način djelovanja stranke Damir Bajs Nezavisna lista se očituje u svakodnevnom i sustavnom ostvarenju njegovog Programa, javnim djelovanjem putem tribina i skupova i na sve druge zakonom dopuštene načine.

Članak 7.

Suradnja s drugim strankama i građanskim političkim inicijativama.

Damir Bajs Nezavisna lista surađuje s drugim strankama, građanskim političkim inicijativama, nezavisnim listama i nestranačkim pojedincima u domovini i inozemstvu koji su istoga svjetonazora i sustava vrednota.

Damir Bajs Nezavisna lista može sudjelovati u osnivanju zajedničkih koalicijskih i koordinacijskih tijela sa političkim strankama koje djeluju na području Republike Hrvatske.

Odluku o suradnji donosi Predsjedništvo na temelju prijedloga Predsjednika.

III. ČLANSTVO

Članak 8.

Članstvo

U članstvo Damir Bajs Nezavisna lista može se učlaniti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba koja ima državljanstvo Republike Hrvatske i prihvaća Program i odredbe njegova Statuta.

Članom stranke Damir Bajs Nezavisna lista postaje se upisom u evidenciju članova odlukom koju donosi Predsjedništvo, na temelju prijedloga Predsjednika stranke.

Članstvo u stranci prestaje pisanim zahtjevom člana za istupanje iz stranke ili isključenjem.

Odluku o isključenju člana iz stranke Damir Bajs Nezavisna lista donosi Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika.

Članak 9.

Prava i dužnosti članova

Članovi Damir Bajs Nezavisna lista imaju pravo:

– birati i biti birani te sudjelovati u radu tijela stranke,

– davati prijedloge, poticaje i mišljenja o radu tijela stranke,

– biti obaviješteni o svim djelatnostima, usvojenim gledištima i odlukama Damir Bajs Nezavisna lista.

Članovi Damir Bajs Nezavisna lista dužni su:

– promicati i držati se Programa,

– pridržavati se odredaba Statuta,

– provoditi odluke tijela Damir Bajs Nezavisna lista,

– čuvati ugled stranke Damir Bajs Nezavisna lista.

Prava, obveze i odgovornosti svih članova te postupak učlanjenja i sva druga pitanja koja se odnose na članove stranke Damir Bajs Nezavisna lista, a koja nisu regulirana ovim statutom, uređuju se Pravilnikom o članstvu kojeg donosi Predsjedništvo.

IV. USTROJ I TIJELA STRANKE

Članak 10.

Ustrojstveni oblik

Damir Bajs Nezavisna lista svoj unutarnji ustroj u Republici Hrvatskoj usklađuje s njezinim političko-teritorijalnim ustrojem, a sastoji se od sljedećih organizacija: ogranka, općinske, gradske i županijske organizacije.

Temeljni ustrojstveni oblik Damir Bajs Nezavisna lista je ogranak. Ogranak čine najmanje tri člana. Ogranak ima skupštinu i predsjedništvo ogranka.

Općinska organizacija djeluje na području općine, a sastoji se od ogranaka koji djeluju na području pojedine općine. Gradska organizacija djeluje na području grada, a sastoji se od ogranaka koji djeluju na području pojedinog grada. Općinske i gradske organizacije imaju svoje skupštine i predsjedništva.

Županijsku organizaciju čine sve općinske i gradske organizacije s područja dotične županije. Županijska organizacija ima svoju skupštinu i predsjedništvo.

Zadaće ustrojstvenih oblika su:

– raspravljanje o političkim, društvenim, socijalnim, lokalnim i drugim problemima i odlučivanje o svim pitanjima u okviru svojega djelokruga,

– provođenje stranačke politike, odluka i uputa viših tijela Damir Bajs Nezavisna lista na području djelovanja ogranka,

– predlaganje Predsjedništvu Damir Bajs Nezavisna lista predloženika na izborima za tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– uspostavljanje radnih tijela i povjerenstva za određena pitanja na svom području,

– djelovanje na širenju članstva.

Odluku o osnivanju i raspuštanju ustrojstvenih oblika donosi Predsjedništvo Damir Bajs Nezavisna lista.

Dok se ne osnuju ustrojstveni oblici Predsjedništvo Damir Bajs Nezavisna lista može imenovati povjerenike za pojedina područja, te im odrediti ovlasti i zadaće. Mandat članova tijela ustrojstvenih oblika traje četiri godine i može se više puta ponoviti.

Odluku o osnivanju ustrojstvenog oblika donosi Predsjedništvo Stranke, a sva pitanja koja nisu uređena Statutom Stranke, u odnosu na ustrojstvene oblike bit će uređena Pravilnikom o ustrojstvenom obliku Damir Bajs Nezavisna lista, kojeg donosi Predsjedništvo.

Članak 11.

Tijela stranke

Središnja tijela Damir Bajs Nezavisna lista su:

– Skupština,

– Predsjedništvo,

– Predsjednik,

– Zamjenik predsjednika,

– Tajnik,

– Nadzorni odbor.

Članak 12.

Skupština

Skupština je najviše tijelo stranke Damir Bajs Nezavisna lista, a čine ga svi njegovi članovi dok broj članova stranke Damir Bajs Nezavisna lista ne prijeđe 300 članova, nakon čega Skupštinu čine predstavnici ustrojstvenih oblika Stranke s cijelog područja njenog djelovanja.

Odluku o broju članova Skupštine utvrđuje Predsjedništvo 8 dana prije održavanja Skupštine.

Skupština se saziva prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, a saziva je predsjedništvo stranke.

Izvanrednu sjednicu Skupštine može zatražiti Nadzorni odbor ili 40% članova stranke. Ako Predsjedništvo nije u mogućnosti ili ne želi sazvati sjednicu Skupštine, te svoju odluku ne dostavi predlagateljima 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, tada su Nadzorni odbor ili 40% članova stranke Damir Bajs Nezavisna lista, ovlašteni sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine.

Poziv, prijedlog dnevnog reda i prijedlog poslovnika za sjednicu Skupštine mora biti upućen svim članovima najmanje 8 dana pred održavanja Skupštine.

Rad Skupštine stranke Damir Bajs Nezavisna lista uređuje se poslovnikom.

Članak 13.

Odlučivanje Skupštine

Odluke Skupštine su pravovaljane ako je zasjedanju nazočilo više od polovice ukupnog broja članova Skupštine (u daljnjem tekstu: članovi Skupštine).

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 14.

Ovlasti Skupštine

Skupština stranke Damir Bajs Nezavisna lista:

– donosi i mijenja Statut i Program,

– utvrđuje temeljne smjernice politike stranke,

– bira i razrješuje Predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika

– bira i razrješuje članove Predsjedništva,

– bira i razrješuje Nadzorni odbor,

– bira, potvrđuje i razrješuje sve potrebne službe skupštine stranke Damir Bajs Nezavisna lista tijekom zasjedanja,

– raspravlja o izvješćima Predsjedništva i drugih tijela stranke te daje smjernice za daljnji rad.

Članak 15.

Izbor članova središnjih tijela stranke

Skupština bira predsjednika stranke Damir Bajs Nezavisna lista javnim glasovanjem, ako drukčije ne odluči na samoj sjednici, a predloženici mogu biti samo redoviti članovi.

Predloženici prije izbora iznose pred skupštinom stranke glavne odrednice svojega programa. Predsjednikom postaje onaj predloženik koji nakon jednog ili eventualnog drugog kruga (u kojeg ulaze dva kandidata s najviše glasova dobivenih u prvom krugu) dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova skupštine.

Izbor zamjenika predsjednika i tajnika provodi se na isti način kao i izbor predsjednika, a izbor predviđenih članova svih tijela stranke Damir Bajs Nezavisna lista bira se tako da članovima postaju oni koji su dobili najveći broj glasova u odnosu na predviđen broj mjesta u središnjim tijelima.

Izborni postupak podrobnije se utvrđuje Poslovnikom o radu Skupštine.

Članak 16.

Predsjedništvo

Predsjedništvo stranke Damir Bajs Nezavisna lista ima od 5 do 7 članova.

Predsjedništvo čine predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik te članovi Predsjedništva izabrani na Skupštini. Predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik stranke Damir Bajs Nezavisna lista su po položaju predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik Predsjedništva.

Predsjednik ili Predsjedništvo stranke Damir Bajs Nezavisna lista može, zbog potreba proširenja svojega djelovanja, svojem sastavu priključiti nove članove iz reda članova stranke Damir Bajs Nezavisna lista, ali ne više od 1/3 članova Predsjedništva.

O izboru dodatnih članova koji se priključuju Predsjedništvu odlučuje Predsjedništvo većinom glasova svih članova Predsjedništva na prijedlog Predsjednika.

Članak 17.

Ovlasti Predsjedništva

Predsjedništvo stranke Damir Bajs Nezavisna lista:

– saziva Skupštinu stranke Damir Bajs Nezavisna lista,

– donosi sve odluke nužne za djelovanje stranke Damir Bajs Nezavisna lista,

– osniva razna radna tijela potrebna za funkcionalno djelovanje stranke Damir Bajs Nezavisna lista,

– raspravlja i odlučuje o svim političkim pitanjima i aktivnostima,

– brine se o novčanim sredstvima potrebnim za djelovanje stranke Damir Bajs Nezavisna lista,

– usvaja financijski plan i završni račun,

– odlučuje o osnivanju i raspuštanju ustrojstvenih oblika stranke,

– podnosi izvješća Skupštini o svom radu,

– donosi odluku o promjeni adrese sjedišta stranke Damir Bajs Nezavisna lista,

– odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za ostvarenje ciljeva stranke Damir Bajs Nezavisna lista koji su predviđeni ovim statutom.

Članak 18.

Odlučivanje Predsjedništva

Sjednicu Predsjedništva saziva i vodi predsjednik stranke Damir Bajs Nezavisna lista, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika.

Svaka je sjednica valjana ako joj nazoči natpolovična većina članova, a svaka odluka se donosi natpolovičnom većinom glasova svih nazočnih članova.

Na poziv Predsjedništva na sjednicama, bez prava glasa, mogu nazočiti i druge osobe kao gosti.

Članak 19.

Ovlasti Predsjednika

Predsjednik stranke Damir Bajs Nezavisna lista:

– predstavlja i zastupa stranku Damir Bajs Nezavisna lista,

– potpisuje akte Skupštine i Predsjedništva,

– brine o poštivanju i izvršavanju odluka koje je donijela Skupština,

– usklađuje i potiče suradnju svih središnjih tijela,

– donosi Odluku o izbornim ili poslijeizbornim koalicijama kao i drugim oblicima suradnje sa drugim političkim strankama,

– potpisuje kandidacijske liste i kandidaturu za sve ustrojstvene oblike rada, ili ovlašćuje osobu koja će umjesto Predsjednika obavljati potpisivanje istih,

– saziva i vodi sjednice predsjedništva stranke Damir Bajs Nezavisna lista.

Članak 20.

Zamjenik predsjednika

Stranka Damir Bajs Nezavisna lista ima zamjenika predsjednika kojeg bira Skupština stranke Damir Bajs Nezavisna lista.

Zamjenik predsjednika pomaže u radu predsjedniku stranke i Predsjedništvu, osnivanju ogranaka i općinskih, gradskih i županijskih organizacija i utvrđivanju prijedloga koji se upućuju Predsjedništvu.

Članak 21.

Tajnik

Stranka Damir Bajs Nezavisna lista ima tajnika kojeg bira Skupština stranke Damir Bajs Nezavisna lista.

Tajnik stranke sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela stranke, koordinira rad središnjih tijela stranke, vodi evidenciju članstva stranke, te obavlja poslove organizacijske, administrativne, stručne i političke prirode u skladu sa ovlastima koje mu povjeri Predsjednik ili Predsjedništvo stranke.

Članak 22.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor stranke Damir Bajs Nezavisna lista ima 3 člana.

Članovi Nadzornoga odbora stranke Damir Bajs Nezavisna lista ne mogu biti članovi ni jednoga drugoga središnjeg tijela stranke Damir Bajs Nezavisna lista.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština, a predsjednika biraju članovi Odbora između sebe na prvoj sjednici odmah po završetku Skupštine.

Članak 23.

Poslovi Nadzornog odbora

Nadzorni odbor obavlja poslove:

– prati redovno financijsko poslovanje stranke Damir Bajs Nezavisna lista obavljajući pregled poslovnih knjiga,

– prati pravne okvire djelovanja stranke Damir Bajs Nezavisna lista,

– nadzire provedbu Statuta i ostalih akata stranke Damir Bajs Nezavisna lista.

Članak 24.

Odlučivanje Nadzornog odbora

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik stranke, a može ih sazvati i 1/3 članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor valjano zasjeda ako mu je prisutna natpolovična većina članova Nadzornog odbora. Sve odluke donose se natpolovičnom većinom svih nazočnih članova.

Članak 25.

Trajanje mandata, ostavke i opozivi

Mandat svih tijela stranke Damir Bajs Nezavisna lista i njegovih članova traje četiri godine, a članovima koji su priključeni Predsjedništvu do isteka mandata toga tijela.

Član svakoga tijela pisanu ostavku podnosi tijelu koje ga je izabralo, a obavijest o tome istodobno dostavlja tijelu kojega je bio član. Podnošenjem ostavke član stranke se više ne smatra aktivnim članom tijela u koje je bio izabran, pa mu se više ne mora dostavljati poziv na sjednice, niti se ubraja u kvorum. Tijelo može nastaviti raditi sve dok je broj članova veći od polovice najmanjeg broja članova predviđenih statutom.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Financiranje

Damir Bajs Nezavisna lista radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva stječe prihode od članarine, dragovoljnih priloga (donacija), izdavačke djelatnosti i drugih zakonom dopuštenih izvora.

Članak 27.

Cjelovitost i tumačenje

Sva pitanja koja ovim statutom nisu stavljena u nadležnost pojedinog tijela stranke Damir Bajs Nezavisna lista, stavljaju se u nadležnost Predsjedništva.

Svi akti i odluke stranke Damir Bajs Nezavisna lista moraju biti u skladu s ovim statutom.

Tumačenje ovog statuta daje Skupština, a u vremenu u kojem Skupština ne zasjeda, tumačenje daje Predsjedništvo.

Članak 28.

Izmjene i dopune Statuta

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mogu podnijeti središnja tijela stranke Damir Bajs Nezavisna lista.

Raspravu o izmjenama i dopunama Statuta provodi Predsjedništvo, a ako ono to ne provede, raspravu provodi sazivatelj Skupštine, nakon čega se prijedlog upućuje Skupštini na odlučivanje.

Članak 29.

Prestanak

Osim u slučajevima predviđenim zakonom, stranka Damir Bajs Nezavisna lista prestaje postojati i kada o tome donese odluku Skupština dvotrećinskom (2/3) većinom glasova.

Ako Skupština u odluci o prestanku stranke Damir Bajs Nezavisna lista ne odredi kome će pripasti imovina, tada ona pripada Republici Hrvatskoj.

Članak 30.

Stupanje na snagu

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.